คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

           3B0477C6 FE4A 4D38 9F1D 1CC9DA0F52AA

                โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๒  ถนน แสงชูโต ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   เปิดสอนตั้งแต่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน ๑ คน ข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑๘ คน  ได้ดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ได้พัฒนาขึ้นจากเดิม  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนได้ดีขึ้น

ในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่  การสื่อสารทางเทคโนโลยี   ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความถนัดด้านดนตรี  กีฬา  ทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับ

จากชุมชน  กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ 

เอกลักษณ์ : สะอาด ร่มรื่น สวยงาม

อัตลักษณ์ : เคารพนบไหว้ ทักทาย มีน้ำใจ

สำหรับนักเรียน

แผนการดำเนินงาน

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สถิติเว็บไซต์

3.png4.png5.png8.png5.png
วันนี้17
เมื่อวาน105
สัปดาห์นี้725
เดือนนี้1043
ทั้งหมด34585

2564-05-09

ค้นหา

  • 1212.jpg
  • banner_cradle.jpg
  • bg_1.jpg
  • parks.gif
  • unnamed_2.png