เอกสารประกอบการเรียน การเขียนเว็บไซต์ รหัสวิชา ง33203


ผู้จัดทำ

จัดทำโดย.. นางจิรภา ศรีนวล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วิชาการเขียนเว็บไซต์ ง33203
คำอธิบายรายวิชา

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์
คลิป VDO 1.1   คลิป VDO 1.2

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์
คลิป VDO 2.1   คลิป VDO 2.2   คลิป VDO 2.3   คลิป VDO 2.4   คลิป VDO 2.5  
คลิป VDO 2.6   คลิป VDO 2.7   คลิป VDO 2.8   คลิป VDO 2.9   คลิป VDO 2.10   คลิป VDO 2.11   คลิป VDO 2.12   คลิป VDO 2.13

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์
คลิป VDO 3.1   คลิป VDO 3.2   คลิป VDO 3.3   คลิป VDO 3.4   คลิป VDO 3.5  
คลิป VDO 3.6   คลิป VDO 3.7   คลิป VDO 3.8  

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 4
ดาวน์โหลดไฟล์
คลิป VDO 4.1   คลิป VDO 4.2   คลิป VDO 4.3   คลิป VDO 4.4   คลิป VDO 4.5  
คลิป VDO 4.6   คลิป VDO 4.7   คลิป VDO 4.8  

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 5
ดาวน์โหลดไฟล์
คลิป VDO 5.1   คลิป VDO 5.2   คลิป VDO 5.3  

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 6
ดาวน์โหลดไฟล์
คลิป VDO 6.1   คลิป VDO 6.2   คลิป VDO 6.3   คลิป VDO 6.4   คลิป VDO 6.5  
คลิป VDO 6.6   คลิป VDO 6.7  

เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 7
ดาวน์โหลดไฟล์
คลิป VDO 7.1   คลิป VDO 7.2   คลิป VDO 7.3   คลิป VDO 7.4   คลิป VDO 7.5  
คลิป VDO 7.6   คลิป VDO 7.7  ติดต่อ amm1991@hotmail.com
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม